Stadgar


Föreningens namn är Culina


Ändamål och uppgifter
Culina är ett partipolitiskt- och religiöst obundet organ inom Institutionen för Kostvetenskap (IKV) och Uppsala Studentkår..

Culina har till uppgift att:
• Fungera som en gemensam intresseorganisation för studenter vid IKV.
• Tillvarata studenternas intressen gällande kvalitén på undervisningen och arbetsmiljön samt andra studiesociala frågor.
• Bevaka vad som händer vid institutionen samt sprida denna information bland studenterna.
• Verka för ökad interaktion mellan studenter från olika program och årskurser inom institutionen.
• Representera studenterna i institutionsstyrelsen och fakultetsrådet.


Medlemmar och representanter
Medlemskap i Culina är reserverat för studenter registrerade vid IKV. Medlemskap är frivilligt och kostnadsfritt och uppnås genom registrering av konto på hemsidan.
För varje kurs bör det finnas studentrepresentanter (obestämt antal) som ska sitta med i Culina och bevaka sin klass intressen. Studentrepresentanterna engagerar sig på frivillig basis och är inte nödvändigtvis utsedda av de övriga i kursen, även om så är önskvärt.


Årsmöte.
Beslut tagna vid årsmötet ska gälla under mandatperioden. Mandatperioden för samtliga förtroendeposter är 12 månader. Årsmötet hålls någon gång under perioden 15 januari till 15 februari. Alla Culinas medlemmar har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt vid årsmötet.

På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

• Att mötet är stadgeenligt utlyst.
• Fastställande av mötets dagordning.
• Val av mötesordförande, sekreterare samt en justerare tillika rösträknare.
• Behandling av Culinas verksamhetsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för föregående års styrelse.
• Behandling av propositioner (däribland ingår för styrelsen att lägga fram en verksamhetsram, som efter beslut vid årsmötet övergår i verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret) och motioner som förelagts årsmötet.
• Den ekonomiska årsredovisningen ska framföras av kassören.
• Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör och revisor.
• Övriga frågor.

Ordförande, vice ordförande, kassör och revisor bör inte studera på sin första eller sista termin. Revisorsposten skall innehas av en utomstående person som inte är medlem i Culina.


Extra årsmöte
Skall utlysas då Culina på grund av extraordinär inträffad händelse anser det behövligt eller då minst en tiondel av medlemmarna kräver det. Kallelse skall utlysas senast två veckor före extra årsmötet.


Möte
Möten kallas av ordförande eller vice ordförande varannan till var tredje vecka eller vid behov. Närvaro- och rösträtt har alla medlemmar i Culina. Kallelse till möte skickas ut via e-post eller annat lämpligt medium och anslås på hemsidan www.culinastudent.se senast en vecka innan mötet. Vid andra mötet för höstterminen ska val till institutitonsstyrelsen (två ordinarie och två suppleanter), Samhällsvetenskapliga sektionsrådet (två ordinarie och två suppleanter), jämställdhetsombud och skyddsombud ske.


Fyllnadsval
Vid eventuell avgång kan alla förtroendeposter, undantaget ordförandeposten, väljas genom fyllnadsval vid ordinarie möte. Om ordförande avgår och vice ordförande inte vill träda in i dennes plats bör extra årsmöte utlysas och ny ordförande väljas.


Lunchmöte
Månatliga möten som ska fungera som en kontakt mellan institutionens ledning och Culina där aktuella frågor diskuteras. Närvarande är studierektor, programansvariga, prefekt och representanter från Culina.


Åligganden

Ordförande
• Boka lokal för möte
• Kalla till möten enligt §6
• Ansvara för att dagordning skrivs
• Leda och inspirera diskussioner vid mötet
• Utlysa månatliga lunchmöten
• Vid årsmötet redovisa verksamhetsberättelse samt föreslå verksamhetsram
• Vidarebefordra utomståendes såväl som IKVs önskan om uppdrag utförda av studenter vid IKV

Vice ordförande
•Träda in i ordförandes plats då ordinarie ordförande fått förhinder eller avgår under pågående verksamhetsår
•Vara ordförande behjälplig i styrelsearbetet
•Tillsammans med ordförande närvara vid lunchmöten
•Ansvara för att information kommer ut till studenterna

Sekreterare
• Föra protokoll vid möte
• Se till att protokollet justeras, skrivs ut och undertecknas samt arkiveras
• Ansvara för att protokollet anslås på Culinas hemsida www.culinastudent.se

Vice sekreterare
• Fungera som protokolljusterare
• Vid sekreterarens frånvaro överta dennes uppgift. I detta fall utses en tillfällig protokolljusterare

Kassör
• Ansvara för in- och utbetalningar i enlighet med Culinas beslut
• Ansvara för att alla ekonomiska transaktioner, i sådan utsträckning det kan krävas, bokförs enligt god redovisningssed.
• Vid årsmöte presentera en ekonomisk årsredovisning

Ordförande i utskott
• Boka lokal för utskottens möten
• Kalla till utskottsmöten.
• ansvara för att dagordning skrivs
• Leda och inspirera diskussioner vid mötet
• Ansvara för att mötessekreterare väljs vid varje möte, samt att protokoll skrivs och görs tillgängliga för Culinas samtliga medlemmar via hemsidan
• Ansvara för att information om beslut i utskottet når Culinas styrelsen
• Ansvara för att arbetet går framåt i enlighet med Culinas önskemål

Revisor
• granska och godkänna kassörens bokföring inför den ekonomiska årsredovisningen

Aktiva medlemmar
• delta aktivt vid möte, samt meddela ordförande vid förhinder att närvara
• föra kursens talan vid möte

10§
Beslut
Beslut rörande Culina kan fattas då större delen av de aktiva medlemmarna är närvarande; enkel majoritet gäller. Om rösterna faller lika har ordförande utslagsröst. Omröstning sker öppet om ingen begär sluten.

11§
Ekonomi
Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig, om inget annat beslutas vid årsmötet. Den revisor som utsetts vid årsmötet skall granska räkenskaperna och godkänna dem. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas vid årsmötet enligt §4

12§
Stadgeändring
Stadgarna bör revideras minst vartannat år för att de ska hållas aktuella. Om Culina finner det nödvändigt att ändra stadgarna lämnas förslag om detta vid årsmötet. Beslut om ändringar av stadgar kan endast fattas vid årsmötet, eller vid extra årsmöte, med en kvalificerad majoritet på minst tre fjärdedelars vid omröstning. Ändringen kan sedan fastställas vid nästkommande möte enligt beslut vid årsmötet.

13§
Studierådets utskott samt deras verksamhet
För att effektivisera arbetet inom Culina skall ansvar läggas ut på tre utskott med specifika ansvarsområden. Utskotten skall ha till uppgift att avlasta Culinas grundstomme. Utskotten är alla delar av Culina och lyder under samma regelverk. Utskotten får endast verka inom de ramar som Culina fastställt och alla beslut måste godkännas av ordföranden. Ordförandens beslut kan upphävas av en kvalificerad majoritet av tre fjärdedelar. Alla utskott skall verka för ökat samarbete och interaktion med andra studieorter.
Tillfälliga arbetsgrupper kan vid behov bildas under året och kan nästa årsmöte bli permanenta genom en omröstning med kvalificerad majoritet på två tredjedelar.

Culinas Sociala utskott (CSU)
CSU ansvarar för att knyta tätare band mellan studenter från olika program inom IKV, studenter från olika institutioner samt mellan olika studieorter genom diverse evenemang. Utskottet skall också verka för att ge studenter vid IKV en så bra studietid som möjligt.

CSU skall:
Förverkliga idéer och uppslag från studenter med syfte att uppfylla punkten ovan.
Ansvara för att studenter från Kost A i tid börjar planera nästkommande termins nollningsaktiviteter.
Ansvara för att Kostbollen, under de år den hålls i Uppsala anordnas och finansieras, och att det under de år den hålls på annan ort ordnas med transportmedel. Utskottet skall också tillsammans med ordförande hålla kontakt med andra studieorter om hur planering och liknande fortlöper samt ansvara för att relevant information genom CNU når ut till studenter vid IKV.
Ansvara för att information som skall ut till studenterna i god tid når CNU för att de ska ha möjlighet att föra ut informationen.